ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា របស់សិស្សានុសិស្ស និងគរុនិស្សិតមកពីខេត្តតាកែវ