បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ


អំពីកម្មវិធីសិក្សា

អនុបណ្ឌិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគឺជាកម្មវិធីក្រោយបរិញ្ញាបត្រដែលបង្កើតឡើងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព និងធនធានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងសម្រាប់អ្នកដែលចង់បង្កើតអាជីវកម្ម ឬ ពន្លឿនអាជីពក្នុងអាជីវកម្មអន្តរជាតិ។ អនុបណ្ឌិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផ្តោតលើកម្មវិធីសិក្សាដូចជា៖

-ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងការគ្រប់គ្រង

-ដំណើរការនៃការធ្វើធុរកិច្ច ក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ

-ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងធុរកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ

-ភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ន និងធុរកិច្ចអន្តរជាតិ

-ជំនាញទីផ្សារ និងលក់ក្នុងធុរកិច្ចក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ

 -វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន ធុរកិច្ច និងសហគ្រាស

លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីសិក្សា

និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នឹងទទូលបាននូវការផ្តល់ជូនលក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីសិក្សាដូចជា៖

-បង្រៀនដោតសាស្រ្តាចារ្យមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ

-ការបង្រៀនបែបសិក្ខាសាលា និងការសិក្សាករណីស្រាវជ្រាវ

-សៀវភៅសិក្សា និងឯកសារ ជាភាសាអង់គ្លេស

-ម៉ោងទ្រឹស្តី (បង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច) ម៉ោងអនុវត្ត (ក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់)

ឱកាសការងារ

-អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ

-អ្នកគ្រប់គ្រងការងារអភិឌ្ឍលើវិស័យអចលនទ្រព្យ

-ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់

-អ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល

-អ្នកគ្រប់គ្រងការងារធុរកិច្ច

-អ្នកវិភាគលើកិច្ចការធុរកិច្ច

-អ្នកប្រឹក្សាយោបល់លើកិច្ចការធុរកិច្ច

-អ្នកប្រឹក្សាយោបល់លើកិច្ចការធុរកិច្ច

-អ្នកប្រតិបត្តិការងារធុរកិច្ច

-នាយកប្រតិបត្តិទូទៅ (CEO)

-អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ

អាស័យដ្ឋាន

អគារលេខ ៩បេ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា

ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ (ម្តុំអូរបែកក្អម)

ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ  098 99 08 88 / 092 29 72 22