កាលពីព្រឹកថ្ងៃ ០៤/០២/២០១៧ យុវជនកាកបាទក្រហមប្រចាំក្តឹបយុវជនកាកបាទក្រហមប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ វិជ្ជាសង្គ្រោះបឋមជូននិស្សិតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាចំនួន៥៥នាក់ និងយុវជនចូលរួមសម្របសម្រួលដែលជាយុវជនបានបណ្តុះបណ្តាលរួចហើយចំនួន២១ នាក់ និងបានបញ្ចប់ដោយផ្លែផ្កា និងក្តីសប្បាយរីករាយ!!!