ក្លឹបយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា !!!សកម្មភាពបង្រៀន និងសម្មភាពអនុវឌ្ឍន៏របស់និស្សិតក្នុងការសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាល សង្រ្គោះបឋម ដែលបង្រៀនដោយមន្ត្រីជំនាញ របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្រោមជំនួយរបស់កាកបាទក្រហមដែនណាម៉ាក នៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា !!!