ចក្ខុវិស័យ

          ចក្ខុវិស័យរបស់ ស.ម.ក គឺ “ជាសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យឈានមុខក្នុងការបង្កើតមគ្គុទេ្ទសក៍ដឹកនាំសម្រាប់សង្គម”។

បេសកម្ម

          សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើជាអ្នកត្រួសត្រាយក្នុងវិស័យអប់រំ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកសិក្សាពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃសង្គម ដើម្បីឱ្យក្លាយទៅជាមគ្គុទេ្ទសក៍ដឹកនាំ តាមរយៈការបន្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាលំដាប់ក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកសិក្សានូវកម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយថាមវន្ត ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំ សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ ក្រមសីលធម៌ សហគ្រិនភាព ភាពជាអ្នកដឹកនាំ  ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍និងវិស័យផ្សេងៗឱ្យស្របតាមបរិបទជាតិនិងអន្តរជាតិ។

គោលបំណង

គោលបំណងរបស់សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាគឺផ្តោតទៅលើ៖

  • ការបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្សព្វផ្សាយពីចក្ខុវិស័យ បេសកម្ម និងគោលបំណងរបស់សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា ទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
  • ការបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្មវិធីអប់រំតាមរយៈការបញ្ចូលនូវជំនាញចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធជំនាញការងារ និងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ  ដើម្បីឱ្យនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមានសមត្ថភាពធ្វើការក្នុងស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិ
  • ការបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀននិងបង្រៀនតាមរយៈ ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអប់រំដោយផ្អែកលើលទ្ធផលសិក្សា  ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបន្ថែមសម្រាប់និស្សិត  និងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំ
  • ការបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្សារភ្ជាប់ការសិក្សាជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការរៀបចំសិក្ខាសាលាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវ  និងការលើកទឹកចិត្តនិស្សិតឱ្យសរសេរគម្រោងស្រាវជ្រាវ
  • ការបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិស្សិតតាមរយៈការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មាននិស្សិត និងធនធានសិក្សាអេឡិចត្រូនិក ដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សា ការស្រាវជ្រាវកិច្ចការ និងការតាមដានលទ្ធផលសិក្សានៅគ្រប់ទីកន្លែងបាន
  • បន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធធានាគុណភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល ការពង្រឹងដំណើរការប្រឡង  ការផ្សព្វផ្សាយគុណភាពអប់រំ និងទទួលផ្តល់មតិយោបល់ត្រឡប់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធ។