ទំនាក់ទំនង និងអាសយដ្ឋាន

#9B, Street 271, Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Postal Code: 12102

Tel: (855) 92 29 77 22

Tel: (855) 98 99 08 88

Fax: (855) 23 88 01 48