នៅសាលាបឋមសិក្សាទឹកថ្លា ខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយសមាគមតំបន់ Kansai (KSAK) ប្រទេសជប៉ុន និងសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា។

The activities of checking the room construction at Teuk Tla Primary School in Kampong Thom province in collaboration with the Association in Kansai Area (KSAK), Japan and Cambodian Mekong University.